Body

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Callowfit B.V.

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (nader te noemen: “algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, alle aanvaardingen door en alle overeenkomsten, waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Callowfit B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 5753 PM Deurne, aan de Doctor Huub van Doorneweg 18, KvK-nummer: 69102961, nader te noemen “Callowfit”, optreedt als verkoper.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn via de website http://callowfit.com/nl/ te raadplegen en te downloaden. De tekst van de Nederlandse versie van deze voorwaarden prevaleert, ingeval van discrepantie, boven die van een andere taal.

 3. In deze algemene voorwaarden wordt verder verstaan onder “contractant” degene jegens wie Callowfit deze algemene voorwaarden inroept.

 4. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn deze ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen Callowfit en contractant.

 5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen. In het geval van afwijking op één of meerdere punten van deze algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden kan contractant geen rechten ontlenen voor de toekomst.

 6. Alle reclames over de terhandstelling van deze algemene voorwaarden dienen binnen twee weken na totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk aan Callowfit kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van rechten.

 7. Alle reclames ten aanzien van het beweerdelijk onredelijk bezwarend karakter van één of meer van deze algemene voorwaarden dienen binnen twee weken nadat Callowfit een beroep op de betreffende algemene voorwaarde heeft gedaan schriftelijk aan Callowfit kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van rechten.

 8. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht en zal tussen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging gelden, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zullen worden genomen.

 9. Callowfit is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door contractant, indien contractant niet binnen veertien dagen nadat de gewijzigde voorwaarden zijn toegezonden of zijn kenbaar gemaakt, bij Callowfit schriftelijk tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt. 10.De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden die door contractant worden gehanteerd, wordt door Callowfit uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2. Totstandkoming en beëindiging overeenkomst

 1. AlleaanbiedingenvanCallowfitzijnvrijblijvendengeldengedurendedeopgegeven termijn.

  Getoonde afbeeldingen, beschrijvingen, afmetingen en hoeveelheden, kleurindicaties,

  website- en reclamemateriaal binden Callowfit niet.

 2. Callowfit behoudt zich het recht voor om aanbiedingen te allen tijde in te trekken/te

  herroepen of te wijzigingen door enkele mededeling aan contractant ondanks dat in de aanbieding een termijnstelling voor de aanvaarding is vermeld. Een aanbieding komt in ieder geval zonder nadere mededeling te vervallen nadat dertig dagen vanaf het moment van het uitbrengen van de aanbieding zijn verstreken, behoudens het geval dat Callowfit de geldigheidsduur van het aanbod schriftelijk heeft verlengd.

 3. De bij de aanbieding verstrekte informatie, waaronder bijvoorbeeld prijsopgaven, mogen zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Callowfit niet aan derden (ter inzage) worden verstrekt.

 4. Contractant staat in voor de juistheid en volledigheid van de zijnerzijds aan Callowfit verstrekte gegevens waarop Callowfit de aanbieding baseert. Contractant dient eventuele bijzondere aan de zaken te stellen eisen vòòr het tot stand komen van een overeenkomst schriftelijk aan Callowfit door te geven

 5. Alle reclames over de orderbevestiging dienen binnen 24 uur na de datum van de bevestiging schriftelijk aan Callowfit kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van rechten.

 6. De geregistreerde informatie aangaande de aanbiedingen, aanvaardingen en de overeenkomst in de systemen van Callowfit levert dwingend bewijs op. Tegen de daarin opgenomen informatie is geen tegenbewijs mogelijk. Onderhavige bepaling is een bewijsovereenkomst in de zin van artikel 153 Rv.

 7. Uitsluitend geldt tussen partijen hetgeen zij schriftelijk zijn overeengekomen, met inbegrip van deze algemene voorwaarden.

 8. Overeenkomsten tussen partijen voor bepaalde tijd aangegaan kunnen niet tussentijds door contractant worden opgezegd.

 9. De tussen partijen gesloten overeenkomst voor bepaalde tijd wordt telkens stilzwijgend met de duur van de overeengekomen periode verlengd, tenzij contractant de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtname van een opzegtermijn van drie maanden vóór het einde van de lopende periode.

 10. Overeenkomsten tussen partijen voor onbepaalde tijd aangegaan kunnen schriftelijk door contractant tegen het eind van iedere maand worden opgezegd met inachtname van een opzegtermijn van drie maanden.

 11. Indien contractant de overeenkomst opzegt overeenkomstig het in lid 9 of lid 10 dezes bepaalde, is contractant gehouden zaken die op voorraad staan die onder private label zijn ontwikkeld/geproduceerd, dan wel anderszins door Callowfit specifiek voor deze contractant ontwikkelde/geproduceerde zaken, zoals smaken of smaakprofielen, tegen betaling af te nemen, dan wel is contractant verplicht de daaraan gelieerde verkoopverplichting af te nemen. Bij gebreke van afname is contractant desondanks verplicht de koopsom te voldoen en is Callowfit gerechtigd naar eigen goeddunken te handelen ten aanzien van deze zaken. Indien contractant nalaat deze speciaal voor hem ontwikkelde/geproduceerde zaken tegen betaling af te nemen, is Callowfit tevens gerechtigd deze zaken zelf in de markt aan te bieden onder het betreffende label van contractant.

 

Artikel 3. Prijzen en betaling

 1. Tenzij anders schriftelijk is vermeld, gelden de door Callowfit gehanteerde prijzen in euro’s, conform de ten tijde van de aanbieding vigerende prijzen, exclusief BTW, andere belastingen of heffingen, in- en uitvoerrechten en accijnzen.

 2. Tenzij anders schriftelijk is vermeld, gelden de prijzen ex-works c.q. bedrijfslocatie van Callowfit.

 3. Indien ten tijde van uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan de prijzen van de door toeleveranciers aan Callowfit berekende prijzen en/of andere kostprijsfactoren zijn gestegen, is Callowfit te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, waarna contractant gehouden is deze prijs te voldoen, zonder dat zulks contractant het recht geeft de overeenkomst te ontbinden, annuleren of vernietigen.

 4. Indien contractant bestaat uit meerdere (rechts)personen, is ieder van die (rechts)personen tegenover Callowfit hoofdelijk verbonden tot nakoming van de contractuele verplichtingen.

 5. Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens voor zover bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat contractant een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

 6. Tenzij anders schriftelijk is vermeld, dienen de door Callowfit toegezonden facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan op de door Callowfit aangegeven wijze. Iedere betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van de wet.

 7. Indien contractant het verschuldigde niet binnen de betalingstermijn aan Callowfit heeft voldaan, is contractant van rechtswege in verzuim en is contractant vanaf de vervaldatum der factuur een contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd over het bruto- factuurbedrag (zijnde het bedrag inclusief BTW, zonder korting) tot aan het tijdstip van algehele voldoening.

 8. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van het verschuldigde, zijn voor rekening van contractant. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het bruto-factuurbedrag (zijnde het bedrag inclusief BTW, zonder korting), met een minimum van € 500,00 exclusief BTW.

 9. Alle reclames ten aanzien van de facturen dienen binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk aan Callowfit kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van rechten.

 10. Ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken terzake de betaling, zijn de vorderingen van Callowfit terstond opeisbaar – en is Callowfit bevoegd om middels enkele schriftelijke kennisgeving de overeenkomst te ontbinden – indien contractant op diens goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling wordt aangevraagd dan wel contractant in surseance van betaling, faillissement of een schuldsaneringstraject verkeert of indien op enig moment een surseance van betaling, faillissement of een schuldsaneringstraject onvermijdelijk is te achten.

 11. Callowfit is te allen tijde gerechtigd om van contractant zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming van verplichtingen van contractant. Indien deze verzochte zekerheid niet wordt verschaft, is Callowfit gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te beëindigen, zonder op enigerlei wijze schadeplichtig jegens contractant te zijn.

 

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud zaken en labels

 1. Alle door Callowfit geleverde of te leveren zaken blijven eigendom van Callowfit totdat contractant volledig aan zijn verplichtingen jegens Callowfit heeft voldaan.

 2. Indien contractant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Callowfit gerechtigd de haar toebehorende zaken op kosten van contractant terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden.

 3. Indien Callowfit haar eigendomsvoorbehoud effectueert, is contractant verplicht hieraan iedere medewerking te verlenen, waaronder het verlenen van toegang tot betreffende locaties en gebouwen.

 4. Contractant komt jegens Callowfit geen retentierecht op de door Callowfit geleverde zaken toe.

 5. In het geval beslag wordt gelegd op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud van Callowfit rust, is contractant verplicht Callowfit hiervan terstond, doch uiterlijk 48 uur nadat het beslag is gelegd, schriftelijk te informeren.

 6. Totdat de eigendom op contractant overgaat, is contractant, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, niet gerechtigd de betreffende zaken te verkopen, vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen. Bij overtreding door contractant van dit verbod, verbeurt contractant aan Callowfit een direct opeisbare boete ten belope van éénmaal het bruto-factuurbedrag (zijnde het bedrag inclusief BTW, zonder korting), onverminderd het recht van Callowfit op (aanvullende) schadevergoeding.

 7. Totdat het eigendom op contractant overgaat, is contractant verplicht om de aan Callowfit in eigendom toebehorende zaken, voor zover deze zich bij contractant bevinden, aantoonbaar conform de voorschriften van Callowfit op te slaan en als een goed huisvader te bewaren, conform gebruikelijke condities te verzekeren en geïdentificeerd als eigendom van Callowfit onder zich te houden. Contractant dient aan Callowfit desgevraagd direct inzage te geven in de verzekeringspolissen.

 8. Contractant is verplicht Callowfit te informeren over alle eisen die aan de labels, die op de te leveren zaken dienen te worden aangebracht, worden gesteld en is tevens gehouden de labels van de te leveren zaken op voorhand goed te keuren. Callowfit stuurt contractant daartoe een concept label, welk concept label contractant binnen drie werkdagen dient goed te keuren. Na goedkeuring, dan wel het verstrijken van de termijn van drie werkdagen, staat contractant te allen tijde zelf in voor de juistheid van het label en is uitsluitend contractant aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van het gebruik van het label. Na goedkeuring, dan wel na het verstrijken van de termijn van drie werkdagen, dienen onjuist gelabelde producten door contractant te worden afgenomen tegen de overeengekomen prijs. Indien na goedkeuring van het label, dan wel na het verstrijken van de termijn van drie werkdagen, aanpassingen aan het label door Callowfit dienen te worden gedaan, komen de daarmee verbandhoudende kosten voor rekening van contractant.

 

Artikel 5. Levering zaken en risico-overgang

 1. Levertijden zijn indicatief en zijn niet te beschouwen als een fatale termijn.

 2. Callowfit heeft te allen tijde het recht om in gedeelten te leveren en te factureren.

 3. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, geschiedt levering van de zaken ex-works c.q. bedrijfslocatie, waarbij direct het risico van beschadiging/verlies op contractant overgaat en de transportkosten voor rekening van contractant komen.

 4. Bij overeengekomen levering franco huis draagt Callowfit zorg voor het transport en geschiedt de levering op het met contractant overeengekomen afleveradres. Callowfit is vrij in de keuze van transport(eur) en de verpakking. Het risico van beschadiging/verlies gaat op contracten over op het moment van het inladen van de zaken voor transport af magazijn, weshalve het transport voor risico van contractant is.

 5. Callowfit is niet aansprakelijk voor overschrijding van de levertijden en dergelijke overschrijding geeft contractant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of anderszins zijn uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen op te schorten.

 6. Contractant is verplicht de af te leveren zaken voor het verstrijken van de levertijd in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan is Callowfit gerechtigd om, te harer keuze, zonder voorafgaande ingebrekestelling, nakoming c.q. betaling te vorderen dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Callowfit om volledige vergoeding van door haar geleden schade te vorderen.

 

Artikel 6. Reclames en herstel

 1. Contractant is verplicht zaken direct na aflevering te controleren op kwantiteit, kwaliteit en specificatie en/of te onderzoeken of het afgeleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet.

 2. Alle reclames wegens onmiddellijk te constateren gebreken en/of uiterlijk waarneembare gebreken van de geleverde zaken, zowel terzake kwaliteit als kwantiteit, dienen direct op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, zulks op straffe van verval van rechten.

 3. Alle overige reclames terzake (niet uiterlijk waarneembare gebreken van) de geleverde zaken dienen binnen vijf werkdagen nadat contractant de (beweerdelijk) geconstateerde tekortkoming ontdekt, althans behoorde te ontdekken, schriftelijk aan Callowfit kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van rechten.

 4. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Callowfit in staat is adequaat te reageren. Na constatering van een (eventueel) gebrek is contractant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, waaronder begrepen eventuele onmiddellijke staking van het gebruik.

 5. In het geval van reclame is contractant gehouden om op eerste verzoek van Callowfit de betreffende za(a)k(en) aan Callowfit te retourneren voor rekening en risico van contractant, op straffe van verval van rechten. Contractant verleent aan Callowfit verder ook iedere andere medewerking teneinde de gegrondheid van de reclame te controleren/verifiëren.

 6. Indien een reclame bestaat met betrekking tot een gedeelte van de levering geeft dit geen aanleiding tot afkeuring van de gehele levering.

 7. Reclamatie geeft contractant nimmer het recht zijn verplichtingen op te schorten of te verrekenen.

 8. Het recht om te reclameren vervalt in ieder geval:
  - na het verstrijken van de THT-datum (“ten minste houdbaar tot”) van de geleverde zaken;
  - indien de zaken reeds in gebruik zijn genomen en/of zich niet meer in de oorspronkelijke staat/verpakking bevinden;
  - indien de zaken niet goed zijn opgeslagen/behandeld.

 9. Tijdige, gegrond bevonden, reclames geven contractant slechts het recht op gratis vervanging van de zaken. Is vervanging van de zaken niet mogelijk, vindt creditering van de betreffende zaken plaats. Callowfit is niet gehouden tot andere prestaties of het vergoeden van enige schade.

 10. Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan zullen de kosten die daardoor ontstaan, waaronder begrepen onderzoekskosten zijdens Callowfit, integraal door Callowfit bij contractant in rekening worden gebracht en contractant is alsdan verplicht deze kosten te vergoeden.

 11. Retourzendingen worden geweigerd, tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Buiten het bepaalde in artikel 6 heeft contractant jegens Callowfit geen enkele aanspraak wegens gebreken aangaande de door Callowfit geleverde zaken, diensten en/of uitgevoerde werkzaamheden.

 2. Behoudens dwingend recht is Callowfit niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, winstderving, gemiste besparingen, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, boetes en/of gevolgschade bij contractant, diens personeel, bewoners/gebruikers of andere derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Callowfit. Callowfit is evenmin aansprakelijk als hiervoor omschreven voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen.

 3. Callowfit is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van:
  - door Callowfit aan contractant gegeven aanbevelingen of adviezen;
  - door Callowfit gedane opzegging van de overeenkomst;
  - door Callowfit niet tijdige, onvolledige of onjuiste levering van zaken;
  - door Callowfit geleverde gebrekkige zaken;
  - door contractant onjuiste/onzorgvuldige opslag en behandeling van de door Callowfit geleverde zaken;
  - door contractant aangebrachte wijzigingen aan de zaken;
  - schending van octrooien, licenties of andere rechten van gebruik door of vanwege contractant verstrekte gegevens;
  - beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van de door contractant beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen en/of andere zaken.

 4. Indien en voor zover op Callowfit enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het netto-factuurbedrag exclusief BTW van de prestatie die aanleiding tot de schade gaf, met dien verstande dat Callowfit nimmer voor een hoger bedrag aansprakelijk is dan het bedrag waarvoor zij maximaal verzekerd is.

 5. Rechtsvorderingen in verband met tijdig aan Callowfit medegedeelde schade vervallen in ieder geval één jaar nadat de schade is ontdekt en binnen dit jaar contractant geen bodemprocedure jegens Callowfit heeft opgestart.

 6. Contractant is gehouden Callowfit te vrijwaren voor schade die Callowfit mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Callowfit geleverde zaken, diensten en/of uitgevoerde werkzaamheden.

 7. Indien Callowfit door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele, zonder financiële compensatie, op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Onder overmacht wordt onder meer verstaan tekortkomingen van toeleveranciers van Callowfit en/of andere hulppersonen, productiestoringen, elektriciteitsstoring, storing van internet of datanetwerk, bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.

 8. Indien Callowfit door overmacht niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan contractant tegenover Callowfit geen aanspraak maken op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

 9. Indien de overmacht van blijvende aard is, zulks ter beoordeling van Callowfit, heeft Callowfit het recht om de overeenkomst te wijzigen of (deels) te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.

  Artikel 8. Emballage en statiegeld

 10. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, wordt emballage die niet voor eenmalig gebruik is bestemd, in bruikleen verstrekt en blijft deze dientengevolge eigendom van Callowfit, ongeacht de betaling van statiegeld.

 11. Contractant is niet gerechtigd om de niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage voor andere doeleinden te (laten) gebruiken dan waarvoor deze emballage is bestemd. Contractant dient deze verplichting op zijn beurt ook aan zijn klanten op te leggen.

 12. Contractant zal tevens zijn klanten de verplichting opleggen om de niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage te allen tijde te houden voor contractant.

 13. Na gebruik, alsmede op eerste verzoek van Callowfit, dient emballage zo spoedig mogelijk, gesorteerd en gepalletiseerd, aan Callowfit te worden geretourneerd.

 14. Terzake de niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage wordt statiegeld geheven, welk statiegeld nimmer is te beschouwen als vergoeding van de waarde van deze emballage.

 15. Indien de emballage beschadigd aan Callowfit wordt geretourneerd, vindt geen vergoeding van berekend statiegeld plaats en is contractant gehouden tot schadevergoeding.

 

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. Callowfit behoudt alle rechten van intellectuele en industriële eigendomsrechten op de door haar geproduceerde, verstrekte zaken en ontwikkelde goederen voor. De intellectuele eigendomsrechten op recepten, ideeën, ontwerpen en dergelijke van Callowfit, ongeacht of deze in samenspraak met, of op voordracht van, contractant zijn ontwikkeld, komen te allen tijde toe aan Callowfit. Dit geldt ook voor door contractant gedane aanvullingen c.q. wijzigingen op recepten ideeën, ontwerpen en dergelijke van Callowfit. Contractant vrijwaart Callowfit nadrukkelijk voor aanspraken van derden in het kader van (beweerdelijke schending van) intellectuele en industriële eigendomsrechten.

 2. Contractant dient de door Callowfit geleverde zaken uitsluitend te verhandelen in de originele verpakking. Het is contractant uitdrukkelijk verboden om de door Callowfit aan contractant geleverde zaken te wijzigen, door deze bijvoorbeeld anderszins te verpakken, op andere wijze te etiketteren of van een andere (merk)naam of specificatie te voorzien.

 3. Contractant is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Callowfit, niet gerechtigd om de door Callowfit aan verkoper verstrekte informatie, productspecificaties, afbeeldingen, catalogi of verdere door Callowfit verstrekte gegevens, aan derden aan te bieden, te tonen, of anderszins kenbaar te maken, dan wel deze informatie, productspecificaties, afbeeldingen, catalogi of verdere door Callowfit verstrekte gegevens te verveelvoudigen, noch mogen deze informatie, productspecificaties, afbeeldingen, catalogi of verder door Callowfit verstrekte gegevens voor een ander doel worden aangewend dan waarvoor zij zijn verstrekt.

 4. Contractant dient slechts reclame te maken voor de merken van Callowfit op een door Callowfit goedgekeurde wijze.

 5. Contractant dient zich te onthouden van het doen van negatieve uitlatingen over Callowfit, diens merken en zaken.

 6. Ingeval van overtreding van (één van de leden van) dit artikel verbeurt contractant een direct opeisbare boete aan Callowfit van € 10.000,00 per overtreding, alsmede € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de aan Callowfit anderszins toekomende rechten.

 7. Callowfit houdt zich te allen tijde het recht voor zaken en/of diensten te (doen) wijzigen ter vermijding van mogelijke strijd met rechten van derden.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan alsmede op alle met Callowfit gesloten overeenkomsten, en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn uitgesloten.

 2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.